De mogelijkheid van kunstenaars en fotografen om boeken met hun werk uit te brengen bij een officiële uitgever zijn klein en worden, in deze tijd van commercie, alleen maar kleiner. Vandaar dat velen onder hen ervoor kiezen om publicaties in eigen beheer uit te brengen.

Het publiceren van een boek in eigen beheer heeft voor- en nadelen. Het grootste voordeel is dat de maker geheel zelf kan beslissen over inhoud en vormgeving van het boek. Maar iedere maker moet daardoor wel op vrijwel alle terreinen van het uitgeven (concept, vormgeven, financiering, drukken en distributie) het wiel uitvinden. Daarnaast ontbreekt vaak redactionele begeleiding, met storende slordigheden en fouten in de tekst tot gevolg. Ook is het moeilijk een boek in eigen beheer onder de aandacht te brengen van potentieel geïnteresseerden.

Mauritsheech Publishers wil de makers van een boek in eigen beheer bij deze kwesties behulpzaam zijn door eigen ervaringen (en daarmee ook de ervaringen van de aangesloten makers) te delen. De uitgeverij probeert het gat te vullen dat tussen commerciële uitgevers en uitgaven in eigen beheer is ontstaan; zij wil dus een paraplufunctie vervullen voor uitgaven in eigen beheer. Je zou ook kunnen spreken van een community van makers van boeken in eigen beheer.

Mauritsheech Publishers wil aan makers van een boek in eigen beheer het volgende bieden:

In de voorbereidende fase:
kan de uitgever een vraagbaak zijn voor onder meer druktechnische kwesties, een ISBN-nummer aanvragen, eventueel bemiddelen met een vormgever of een schrijver benaderen voor een tekstbijdrage. Ook kan de uitgever een second opinion geven m.b.t. de vormgeving en de eindredactie voeren over de tekst.

In de presentatiefase:
kan de uitgever assistentie verlenen bij het opstellen van een persbericht, meedenken over een boekpresentatie en deze mogelijk gezamenlijk organiseren.

In de distributiefase:
wordt de zichtbaarheid van het boek vergroot doordat het is opgenomen in het eigen fonds en daardoor op de website van Mauritsheech Publishers is geplaatst. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van het adressenbestand van de uitgeverij ter promotie van het werk. Verder zal de uitgeverij deelnemen aan enkele beurzen van kleine uitgevers.

Wat kost het?
De kunstenaar of fotograaf die een boek wil maken en dat wil onderbrengen in het fonds van Mauritsheech Publishers zorgt nog steeds voor de productiekosten die daaraan verbonden zijn: de grafische vormgeving en de kosten van het drukken en binden. Ook voor de verkoop van het boek blijft de maker helemaal zelf verantwoordelijk. De uitgave blijft dus volledig een boek in eigen beheer.

Aan opname in het fonds van Mauritsheech Publishers zijn verder geen kosten verbonden. De uitgeverij brengt ook geen kosten in rekening m.b.t. advies en meedenken. Pas indien er substantiële werkzaamheden worden verricht zullen afspraken volgen over een financiële vergoeding. Makers die met hun boek(en) in het fonds zijn opgenomen moeten bereid zijn hun kennis en ervaringen ter beschikking te stellen aan andere makers binnen het fonds.


Opportunities for artists and photographers to release a book showcasing their work using official publishing houses are small and are becoming more restricted in this time of commerce. Many choose therefore, to self-publish.

Self-publishing one's book has its pros and cons. The biggest advantage is that the maker of the book has full control of both content and design. But in doing so, makers often have to re-invent the wheel in virtually all areas of expertise such as concept, design, financing, printing and distribution. In addition, editorial support is often lacking, resulting in annoying inaccuracies and errors in the text. Moreover, it can be difficult to bring the self-published book to the attention of an interested public.

It is the intention of Mauritsheech Publishers to assist the makers who self-publish with them, by sharing their own experiences (and thereby the experiences of previous clients also). The company aims to fill the gap that has arisen between commercial publishing and self-publishing; they want to serve as an umbrella figurehead for self-publications. You could also call it a community for creators of self-published books.

Mauritsheech Publishers would like to offer those who self-publish, the following:

At the preparatory stage:
The publisher can act as a reference point for, among other things, technical printing issues or applications for ISBN registration; he might act as a middleman with a designer or approach an author for a text contribution. The publisher can also provide a second opinion with regard to the design and do the final editing of the text.

At the presentation stage: 
The publisher can assist with writing a press release; contribute ideas about book presentation and possibly organize this jointly.

At the distribution stage:
The book will have a more prominent marketing position, as a result of being included in the publisher's own catalogue and on the Mauritsheech Publishers' website. It is also possible to make use of the Mauritsheech address database to promote the book. The publishing house will furthermore participate in related book fairs for small publishers.

What are the costs?
The artist or photographer, who wants to create a book and have it included in the Mauritsheech Publishers catalogue, will remain accountable for the cost of production of the book, including both graphic design and the cost of printing and binding. The maker is also entirely responsible for the actual selling of the book. In other words, the book is completely produced and published by the maker himself.

There are no costs involved in having your book added to the Mauritsheech Publishers' list. Neither does the publishing house charge anything for advice, ideas and proactive stimulation. Only if substantial  extra work is necessary will agreements have to be made about financial compensation. Makers whose books have been added to the list should be willing to make their knowledge and experience available to other makers within the publisher's community.